Phương châm hoạt động

  1. Khách hàng là số 1
  2. Đảm bảo chất lượng
  3. Đối ứng nhanh chóng
  4. Luôn đề xuất phuong an thích hợp
  5. Luôn liên lac báo cáo thảo luận
  6. Công việc là vui vẻ
  7. Tinh thần làm việc nhóm
  8. Duy trì động lực
  9. Luôn tích cực