Hệ thống môi trường

C

ông ty chúng tôi có thể khai phát các hệ thống liên quan đến môi trường ví dụ như là hệ thống quản lý hàm lượng thành phần không khí, hàm lượng thành phần nước hay quản lý hướng gió.

Trường hợp hàm lượng thành phần vượt quá giá trị tiêu chuẩn thì hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo cho người dân.